Kategorie

Informacje

Regulamin serwisu


    POSTANOWIENIA OGÓLNE
        Strona www.yacco.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
        Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.yacco.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
        Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.yacco.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
        Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.yacco.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
            Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
            Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
            Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

   DEFINICJE
        FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.yacco.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
        REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
        USŁUGODAWCA – JIMM TECH Sp. z o.o., Westerplatte 55D, 58-100 Świdnica,  KRS0000902669, REGON: 389030910NIP:8842807084, nr konta 201050 1908 1000 0090 3251 7568
        USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
        NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
        Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
            Reklamacje związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  yacco@yacco.pl
            W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
            Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
            Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 PŁATNOŚCI
Akceptowane formy płatności PayU, płatność za pobraniem, przelew na konto

   WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
        Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.yacco.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.yacco.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.yacco.pl, bez zgody Usługodawcy.
        Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.yacco.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
        Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
        W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.